top of page

היה שותף  לחידוש בית המדרש 

של הישיבה 

"כל איש אשר ידבנו ליבו"

ניתן לתרום לבית המדרש המתחדש למצוות המופרטות בטבלה

bottom of page