כיתה ט1

יחידה 16
יחידה 17
יחידה 18
יחידה 19
שאלות ספר יהושע
שאלות ספר שופטים
שאלות ספר שמואל
יחידה 10
יחידה 11
יחידה 12
יחידה 13
יחידה 14
יחידה 15

תנ"ך בגדול

סיליבוס התוכנית
יחידה 6
יחידה 7
יחידה 1
יחידה 8
יחידה 9
שאלות חזרה
יחידה 2
יחידה 3
יחידה 4
יחידה 5