top of page

היה שותף  לחידוש בית המדרש 

של הישיבה 

בשבח והודיה לה' יתברך בימים אלו נכנסים תלמידי הישיבה לבית המדרש המחודש של הישיבה 

לפניכם מספר דרכים להיות שותפים במצווה חשובה זו

"קנה כסא לבנך בבית המדרש" 

 

עלות כסא בבית המדרש 1080 ש"ח 

"הנצחות וברכות" 

בחזית בית המדרש יוצב קיר אבנים בגדלים שונים להנצחה וברכה

"כל איש אשר ידבנו ליבו" 

 

  

bottom of page