top of page

כיתה יא2

מבוא לעימות
הערכות למלחמה
העימות
טענות ישעיה
ישעיהו א
נביא- בגרות חיצונית
בטחון השתדלות
דף על הבגרות
יונה פרק א
יונה פרק ב
יונה ג-ד
מלכים ב טו- יז
מלכים ב יז-כ
ישעיהו ב
ישעיהו ה
ישעיהו ו
ישעיהו ז
ישעיהו י
ישעיהו יא
ישעיהו לה
ישעיהו נח
עבודה מסכמת 4 נביאים
עמוס פרקים א-ב
עמוס פרק ה
עמוס פרק ו
עמוס פרק ז
נביא- הרב אלישיב ריין
הקדמה לעמוס א
הושע א-ב
הושע יד
מיכה ג
מיכה ד
מיכה ו
bottom of page