top of page

היה שותף  לחידוש בית המדרש 

של הישיבה 

הנצחות וברכות

בחזית בית המדרש יוצב קיר אבנים בגדלים שונים להנצחה וברכה

אבן ארד 1800 ש"ח

אבן כסף 3600 ש"ח

אבן זהב 5400 ש"ח

bottom of page