top of page

בית ספרנו נבחר להפעיל את התכנית "אקדמיה בתיכון" שהינה באחראיות משרד החינוך. התכנית מיועדת לתלמידי החטיבות העליונות, שהינם בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי ברמה אקדמית.

במסגרת התכנית ניתן יהיה במקצועות מסוימים להמיר למידה בביה"ס והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם. הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה (או"פ), ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות, כל זאת במידה ויעמדו בכל הדרישות בקבוצת הקורסים הרלבנטיים במקצועות המוגדרים, ובתחילת הדרך לקראת תואר ראשון.

הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה (או"פ) ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון. לכל ציון של קורס אקדמי המופיע בטבלת ההמרות יתווספו 8 נקודות לחישוב הציון הסופי בתעודת הבגרות.


המרת הלמידה וההיבחנות בבחינות הבגרות תתאפשר בתחומי הדעת הבאים:מ

 אזרחות

 גיאוגרפיה

 עולם הערבים והאסלם

ספרות מ"מ וממ"ד

 היסטוריה מ"מ וממ"ד

 כימיה

 פיזיקה

 ביולוגיה

 מתמטיקה

מדעי המחשב

 מדעי החברה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה

 פילוסופיה

 קולנוע

 תקשורת

 תיאטרון 

 אמנות

 

כרגע ישנם תלמידים הלומדים קורסים ולקראת סוף הדרך להמרת הבגרויות במדעי המחשב, מתמטיקה, ביולוגיה ופסיכולוגיה.מ

 

איך בוחרים את הקורס הראשון
על פי התכנית להמרת הבגרויות יש לכל מקצוע קורס מקדים. יש לסיים קורס זה בציון 80 לפחות כדי להמשיך בתכנית ההמרה. 
הקורסים המקדימים הם

 


 עבור המקצועות מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה

 


 עבור המקצועות כימיה וביולוגיה


אוריינות אקדמית" (91494) – עבור כל שאר המקצועות

 

 

 

 

 

 

רכז התוכנית בישיבה

שי לוי levysis@gmail.com

 

אקדמיה בתיכון

ערבית
גיאוגרפיה
bottom of page