top of page
ערבית
גיאוגרפיה

פיזיקה

מס' יחידות לימוד: 5

 

 

-רציונל

פיתוח מחשבה והתבוננות בתהליכים שונים המתרחשים סביבנו, וניסיון להתחקות אחר החוקיות המתקיימת בתהליכים הללו, תוך ביסוס האמונה ש-"יש" מנהיג לבירה

 

לימודי הפיסיקה נתמכים בלימודי המתמטיקה, ומחייבים הכרת יסודות מתמטיים ברמה גבוהה

 

פירוט הנושאים במכניקה 

יחידות פיסיקליות וגדלים פיסיקליים וחלוקתם לשתי קבוצות (וקטורים וסקלרים), מבוא בטריגונומטריה, מבוא בווקטורים, תנועה בקו ישר במהירות קבועה ובתאוצה קבועה, חוקי ניוטון, יישומים לחוק השלישי ולחוק השני, תנועת קליעים, תנועה מעגלית, תנועה סיבובית, חוק שימור התנע (הקווי), חוק שימור האנרגיה, תנועה הרמונית פשוטה, חוק הכבידה האוניברסלי

 

פירוט הנושאים בחשמל

אלקטרוסטטיקה - מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל. אלקטרודינמיקה - זרם מתח והתנגדות, מעגלים חשמליים - חוקי קירכהופ, קיבול, מעגלי RC (קבל ונגד). מגנטיות, שטף מגנטי, כא"מ מושרה, ציקלוטרון, השראות

 

פרקי בחירה

 מכניקה של גוף קשיח, אופטיקה, מבוא לפיסיקה מודרנית, יחסות פרטית, כאוס, תרמודינמיקה, אסטרופיסיקה, מעגלי זרם חילופין, פיסיקה ביהדות

bottom of page